Maintenance Programs

   หากจะเปรียบเทียบการบำรุงรักษาในระบบส่งกำลัง เราจะทราบกันดีกว่าสายพานจะมีการบำรุงรักษาน้อยกว่าโซ่,เกียร์ และ ระบบส่งกำลังประเภทอื่น นั่นจึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายหรือระยะเวลาในการซ่อมบำรุงน้อยตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม การทำงานของสายพานให้ได้เต็มประสิทธิภาพนั้น ต้องการการบำรุงรักษาที่เหมาะสม จัดทำโปรแกรมการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา สายพานจึงจะทำงานโดยไม่มีปัญหาเป็นเวลานาน โปรแกรมบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย การตรวจสอบและเปลี่ยนสายพานและชิ้นส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะล้มเหลวจะช่วยลดเวลาหยุดทำงานและความล่าช้าในการผลิตที่มีค่าใช้จ่ายสูง โปรแกรมบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพในงานบริการ ของบริษัทฯจะประกอบไปด้วย การจัดอบรมความรู้สายพานส่งกำลังเบื้องต้น, visual inspection และ shutdown inspection

หัวข้อการอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสายพานส่งกำลังมีดังนี้

1. ความรู้พื้นฐาน

2. การส่งกําลังโดยใช้แรงเสียดทาน (V-belt)

3. การส่งกําลังโดยใช้ความแม่นยํา (Timing belt)

4. การบํารุงรักษาสายพาน และ การวิเคราะห์สาเหตุ

5. การจัดเก็บรักษาสายพาน

Avatar Mobile
Main Menu x
X