ลงทะเบียนสินค้าปั๊มน้ำ (Water Pump)

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าปั้มน้ำ (Water Pump)

​1. รับประกันเป็นระยะทาง 50,000 กิโลเมตรหรือ 12 เดือนนับจากวันที่ลงทะเบียน

2. ต้องติดตั้งอุปกรณ์ให้ครบตามอุปกรณ์ที่มีในกล่อง

3. การรับประกันไม่ครอบคลุมการเกิดจากอุบัติเหตุและภัยทางธรรมชาติ

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

Avatar Mobile
Main Menu x
X