ลงทะเบียนสินค้าปั๊มน้ำ (Water Pump)
(สำหรับเจ้าของรถ)

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าปั้มน้ำ (Water Pump)

​1. รับประกันเป็นระยะทาง 50,000 กิโลเมตรหรือ 12 เดือนนับจากวันที่ลงทะเบียน

2. ต้องติดตั้งอย่างถูกวิธีหรือตามคู่มือแนะนำของรถยนต์เท่านั้น

3. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมการเกิดจากอุบัติเหตุและภัยทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิตและทรัพย์สิน

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

Avatar Mobile
Main Menu x
X